Links                          

Heaven Mountain           http://www.heavenmountain.co.uk/


Tai Chi 37                      http://www.taichi37.co.uk/


Tai Chi in Surrey            http://www.taichisurrey.co.uk/


Qigong in Surrey            http://www.qigongsurrey.co.uk/


Tai Chi in SW London      http://www.taichilondonsw.co.uk/


Tai Chi in Bristol            http://www.bristoltaichi.co.uk/


Tian Ren Di                   http://www.tianrendi.co.uk/


Dr. Shen Hongxun            http://shenhongxun.com/


Buqi Institute (Tai chi, qigong and meditation)    http://www.buqiinstitute.com      

  

TCUGB                         http://www.taichiunion.com/


Tai Chi Finder                https://www.taichifinder.co.uk/

                        

Medical Research on Tai Chi | Heaven Mountain Taijiquan Email here                          © Paul Brewer 2015